Image Alt

Lid Worden

Aanmelden en Lidmaatschap

De ledenlijst van Jan in ‘t Touw omvat een grote diversiteit aan leden. Van de jongste jeugdleden van 8 jaar (min. leeftijd SBN) tot de oudsten onder ons in de 60 plus en van steunende leden tot zeer actieve sporters. Voordat je lid wordt mag je natuurlijk eerst een aantal keer met ons meetrainen om te kijken of onze club en de survivalsport wat voor je is. Vervolgens kun je op deze pagina het inschrijfformulier downloaden. In verband met verzekeringen moet jij je wel eerst aanmelden als aspirant lid bij de survivalrunbond. Dit kost € 5,-. Daarmee kun je een maand lang vrij mee trainen bij onze club.
TIJDELIJKE LEDENSTOP VOOR JEUGDLEDEN !!! Vanwege de grote toestroom van nieuwe jeugdleden zijn op dit moment alle jeugdgroepen VOL. We willen al onze aandacht op deze groepen vestigen, en kunnen daarom vanaf 10 oktober 2020 (tijdelijk) geen nieuwe (aspirant)jeugdleden toelaten.

Inschrijfformulier

Klik op onderstaande link om het inschrijf- en gezondheidsformulier te downloaden om je aan te melden als lid van Survivalgroep Jan in 't Touw.

[/mkdf_elements_holder_item]

Contributie

De ledenlijst van Jan in ‘t Touw omvat een grote diversiteit aan leden. Van de jongste jeugdleden van 8 jaar (min. leeftijd SBN) tot de oudsten onder ons in de 60 plus; van steunende leden tot zeer actieve sporters.

Om voor al deze varianten een passend contributiesysteem te bieden, delen we de leden in vier groepen. Afhankelijk van leeftijd en het gebruik van de trainingsfaciliteiten wordt  jaarlijks de volgende contributie betaald:

jeugdleden (t/m 17 jaar)                                € 60,-
seniorleden, steunend lid (niet trainend)   € 15,-
seniorleden, beperkt trainend (ca 10x)      € 50,-
seniorleden, regelmatig trainend                € 100,-

De betaling van de contributie gaat via automatische incasso.

Naast het lidmaatschap van Jan in ‘t Touw moeten alle actieve leden lid zijn van de Survivalrun bond. Dit in verband met de verzekering tijdens de activiteiten. Aanmelden hiervoor gaat via www.survivalrunbond.nl

Tijdens de survival trainingen zijn we ons allemaal bewust van de risico’s die de survival sport met zich mee brengt. Wij realiseren ons als bestuur dat wij als vereniging een hele grote verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid tijdens deze trainingen.

Maar ondanks dat wij er allemaal alles aan zullen doen om deze veiligheid te realiseren, is het helaas onmogelijk om álles te voorkomen. Voor die momenten dat er onverhoopt toch iets gebeurd, is het heel belangrijk dat wij als vereniging adequaat kunnen handelen. Hiervoor hebben wij een formulier opgesteld, waarop per lid de belangrijkste persoonlijke (medische) gegevens vermeld staan.

Dit in eerste plaats om jullie naasten te kunnen bereiken als het nodig is en in het ergste geval voor een correcte overdracht naar de hulpdiensten indien deze ter plaatse moeten komen.  Zo kunnen zij snel en op de juiste wijze de situatie inschatten en aanvliegen. Onze vraag als bestuur is dan ook of jullie deze gegevens samen met het inschrijfformulier willen invullen.

Toelichting:

Met ICE 1 en 2 worden de telefoonnummers van de contactpersonen bedoeld die in geval van nood door ons gebeld moeten worden. In volgorde van prioriteit. Voor wat betreft de kolom medisch verleden en heden, gaat het hier alleen om de zaken die er toe doen. Die van invloed kunnen zijn op de medische behandeling in geval van nood: te denken valt bijv. aan diabetes, hartproblemen, epilepsie, etc.  Wij zorgen ervoor dat deze gegevens verzameld worden in een map die, alleen in geval van nood, beschikbaar is voor de aanwezige trainers/EHBO-ers.

De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en dienen zoals gezegd alleen t.b.v. noodgevallen!

De ingevulde formulieren kun je opsturen naar het adres dat onder aan het inschrijf formulier staat, of mailen naar info@janinttouw.nl.

Gedragscode voor sporters

De sporter: IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer en het trainingsterrein netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment.

STRIJDT ALLEEN OP HET PARCOURS EN IN DE HINDERNISSEN EN NIET DAAR BUITEN. Gebruik wat je bij survival hebt geleerd alleen ten voordele van jezelf, zonder een ander rechtstreeks te benadelen.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging: Vertrouwenscontactpersoon voor Jan in ’t Touw is Gert-Jan Vliem. Telefonisch bereikbaar op 06-53573429 of per mail g.vliem@live.nl. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT.


Gedragscode voor trainers en coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in controleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging: Vertrouwenscontactpersoon voor Jan in ’t Touw is Gert-Jan Vliem. Telefonisch bereikbaar op 06-53573429 of per mail g.vliem@live.nl. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.


Gedragscode voor functionarissen

(bestuurders, werknemers niet zijnde sporters) Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

IS DIENSTBAAR. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen. IS OPEN. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

IS ZORGVULDIG. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 50 euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan 50 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A. Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG. Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging: Vertrouwenscontactpersoon voor Jan in ’t Touw is Gert-Jan Vliem. Telefonisch bereikbaar op 06-53573429 of per mail g.vliem@live.nl. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.


Gedragscode voor Scheidsrechters en officials

Een scheidsrechter of official:

Is NEUTRAAL bij het leiden of jureren van wedstrijden en VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING.

Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen.

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).

IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur.

IS COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond. Word je beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag? Als je beschuldigd wordt door een medesporter of het bestuur van je vereniging kan dat flink schrikken zijn. Daarbij is beschuldigd worden niet hetzelfde als schuldig zijn. Je hebt het recht te horen wat de melding of klacht is die er tegen jou is ingediend. Je hebt ook het recht om je te verweren tegen een klacht. Website vereniging of bond De vereniging en de sportbond moeten op hun website kenbaar maken hoe ze omgaan met meldingen en klachten. Daar hoort ook in te staan hoe een beschuldigde zich kan verweren of tot wie men zich moet wenden met vragen. Een bestuur van de verenging kan beslissen om een gesprek met je aan te gaan waarin jij kunt vertellen wat jouw kant van het verhaal is. Het is aan te raden dit niet alleen te doen. Neem een bekende mee die je vertrouwt, de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging (Gert-Jan Vliem, 06-53573429) of maak gebruik van een vertrouwenspersoon via het CVSN. Vraag het bestuur om een geschreven verslag van het gesprek. Het bestuur van de vereniging maar ook de sportbond kan beslissen om je voor de duur van een onderzoek te schorsen. Je krijgt hier een brief van met de reden waarom dit gebeurt en voor welke periode. Het kan zo zijn dat je pas later hoort wat de klacht is. Dat kan dan zijn omdat er door de aanklager van de bond of de aanklager van het ISR Instituut Sport Rechtspraak besloten is dat dit strijdig is met het onderzoek. Tips bij beschuldiging: • Vraag na wat de klacht is • Maak een geschreven verslag van gesprekken • Informeer bij je rechtsbijstand verzekering of zij je juridisch ondersteunen als dit nodig blijkt te zijn • Neem voor zorgen contact op met Stop it Now, je kunt hier anoniem je verhaal kwijt

 

 

 

 

 

VRAGEN? MAIL ONS

    Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het vliegtuig.

    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.